Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Kópia stanov je tu

Stanovy občianskeho združenia

AGNICOLI - Poznaním ku slobode o.z.
(§ 6 ods. 2 zákona o združovaní občanov)

 

Bod 1: Základné ustanovenia

 

1.1. Názov združenia je: AGNICOLI - Poznaním ku slobode o.z. (ďalej len „združenie“)

1.2. Sídlo združenia je: AGNICOLI, o.z., Gronárska 8 , 84100 Bratislava

1.3. Hlavná webovská stránka: http://www.AGNICOLI.org

1.4. Ciele združenia:

a) Základným cieľom združenia je podpora rozvoja vedomostí, poznania, a zručností v oblasti technológií, vedy, umenia a kultúry a spoločnosti.
b) Podpora aktivít vedúcich k znižovaniu závislostí v oblasti technológií, zdrojov energie, potravín, zdravia, ekonomiky, spoločnosti, kultúry a umenia.
c) Poskytovanie služieb a produktov v rámci stanov, za účelom finančnej nezávislosti združenia.
d) Rozvíjať medzinárodnú spoluprácu v rámci cieľov a činností združenia.
e) Osveta v oblasti eSociety, eDemocracy, eGovernance, eHealth, vedomostná spoločnosť
f) Osveta, školenia, certifikáty v oblasti IT a špeciálne v oblasti IT ako komodita
g) Vzdelávanie, propagácia, popularizácia, výskum, realizácia projektov v oblasti aplikovanej informatiky
1.5. Činnosti združenia:
Na uskutočnenie cieľov budú združeniu slúžiť najmä tieto činnosti:

 1. Publikovanie informácií na internetovej stránke,

 2. Výchova v oblasti IT

 3. Organizovanie vzdelávacích kurzov a školení

 4. Podpora a spolupráca s inými neziskovými združeniami a organizáciami v Slovenskej republike aj v zahraničí, s ktorými môže uzatvárať zmluvy o spolupráci

 5. Získavanie prostriedkov na uskutočnenie cieľov združenia,

 6. Podpora implementácie najmodernejších IT trendov v celej spoločnosti

 7. Podpora startup-ov v oblasti vedy, výskumu, IT, vzdelávania, umenia a kultúry, športu, spoločnosti

 8. Realizácia referenčných projektov pre štátny sektor najmä v oblasti IT na školách všetkých stupňov

 9. Vykonávanie podnikateľskej činnosti ako doplnkovej činnosti zameranej na plnenie ostatných cieľov.

 10. Podpora národného povedomia, získavaním, sústredením a zverejňovaním informácií o výnimočných osobnostiach, projektoch a aktivitách v oblasti pôsobenia združenia doma aj v zahraničí

 11. Zakladanie sesterských NO za účelom adresnejšieho naplnenia základných cieľov združenia

 12. Usporadúvanie a spolu organizovanie medzinárodných konferencií, prednášok, stretnutí a diskusií týkajúcich sa oblastí záujmu združenia.

 13. Služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,

 14. Zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.

Bod 2: Členstvo

 

1. Členmi združenia sú členovia, ktorí združenia zakladali (zakladatelia) a členovia, ktorí boli do združenia pripojení na Zhromaždení členov (riadnom, alebo mimoriadnom) a odhlasovaní nadpolovičnej väčšiny členov. V sporných situáciách bude mať rozhodujúce slovo predseda.

2. Združenie má nasledujúce kategórie členstva:

a) členovia;

b) čestní členovia.

Čestní členovia sú fyzické osoby, ktoré sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o rozvoj združenia. Čestných členov navrhuje riadiaci výbor a hlasovaním schvaľuje zhromaždenie členov.

3. Členovia združenia majú právo zúčastňovať sa, voliť a byť volení do orgánov združenia a zastávať jednotlivé role v rámci združenia.

4. Členovia združenia sú povinní dodržiavať jeho stanovy a pravidlá.

5. Členstvo zaniká:

a) dobrovoľným vzdaním sa členstva k určitému dátumu;

b) vylúčením po hlasovaní Zhromaždenia členov (k dátumu hlasovania);

c) zánikom združenia (k dátumu zániku združenia);

 

Bod 3: Organizácia združenia

 

1. Orgánmi združenia sú:

a) Zhromaždenie členov

b) Riadiaci výbor

 

2. Zhromaždenie členov

2.1 Zhromaždenie členov je najvyšším rozhodovacím orgánom združenia, tvoria ho všetci členovia združenia. Jeho stretnutie sa organizuje minimálne jedenkrát ročne.

2.2 Zhromaždenie členov zvoláva Riadiaci výbor oznámením do mailinglistu minimálne 7 dní vopred. Zhromaždenie členov sa koná na území SR, spravidla v priestoroch sídla združenia.

V prípade nemožnosti osobného stretnutia je možné využiť elektronické spojenie.

2.3 Zhromaždenie členov svoje uznesenia schvaľuje nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých prítomných členov, ak stanovy neurčujú inak. Každý člen disponuje jedným hlasom a hlasuje osobne.

2.4 Zodpovednosť Zhromaždenia členov je najmä:

a) schvaľuje pravidlá fungovania združenia;

b) spomedzi seba na obdobie jedného roka volí členov Riadiaceho výboru, ktorí prejavia o túto funkciu záujem;

c) môže hlasovaním vylúčiť členov združenia, odvolať členov Riadiaceho výboru

d) podľa návrhov Riadiaceho výboru schvaľuje rozpočet združenia na obdobie roka;

e) schvaľuje plán rozvoja a aktivít združenia;

f) dvojtretinovou väčšinou všetkých aktívnych členov mení stanovy Združenia.

 

2.5 Mimoriadne stretnutie Zhromaždenia členov je povinný zvolať Riadiaci výbor do 15 dní od doručenia žiadosti viac ako tretiny členov, žiadosť musí obsahovať dôvod, pre ktorý sa mimoriadne stretnutie zvoláva. Ak Riadiaci výbor do 15 dní nezvolá mimoriadne stretnutie Zhromaždenia členov, Zhromaždenie sa zíde šestnásty deň od doručenia žiadosti Riadiacemu výboru v sídle združenia.

 

3. Riadiaci výbor

3.1 Riadiaci výbor je najvyšším riadiacim orgánom združenia.

Členovia riadiaceho výboru si volia spomedzi seba svojho predsedu. Ostatní dvaja členovia sú automaticky zastupujúcimi predsedami. Predseda je štatutárnym zástupcom združenia. V právnych otázkach vystupuje predseda samostatne.

 

3.2 Riadiaci výbor má 3 členov, ktorí sú volení na obdobie jedného roka.

3.3 Riadiaci výbor riadi po organizačnej a hospodárskej stránke činnosť združenia, a to najmä:

a) zodpovedá za správu hospodárskych záležitostí, vykonaním čiastkových úloh súvisiacich s hospodárením združenia;

b) uzatvára pracovné dohody so spolupracovníkmi združenia a v závislosti od rozpočtu určuje pre nich finančnú odmenu;

c) zodpovedá za dobré meno združenia a jeho zviditeľňovanie sa vykonaním čiastkových úloh súvisiacich s propagáciou združenia;

d) zodpovedá za zaistenie potrebných zdrojov na chod združenia a výkon jeho činností;

e) zodpovedá za priestory a infraštruktúru združenia;

f) menuje a odvoláva vedúcich projektov združenia;

g) predkladá Zhromaždeniu členov Výročnú správu združenia, ktorej súčasťou je aj Účtovná uzávierka, Správy o činnosti združenia a to raz ročne do 1. júna za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka;

h) v období medzi stretnutiami Zhromaždenia členov rozhoduje o ďalších otázkach, ktoré nie sú týmito stanovami priznané iným orgánom;

 

3.4 Mandát členom Riadiaceho výboru zaniká:

a) dobrovoľným vzdaním sa funkcie k určitému dátumu;

b) odvolaním po hlasovaní Zhromaždenia členov (k dátumu hlasovania);

c) zánikom jeho členstva v združení (k dátumu zániku členstva);

d) zánikom združenia (k dátumu zániku združenia);

e) ukončením ich funkčného obdobia.

 

4. Projektové tímy

 

4.1 Projektové tímy sú dočasné organizačné jednotky združenia, ktoré zriaďuje predseda združenia na návrh člena združenia.

4.2 Projekty, na ktorých projektové tímy pracujú, schvaľuje Riadiaci výbor na základe návrhu aspoň dvoch riadnych členov.

4.3 Projektové tímy riadia Vedúci projektov a svoju činnosť si organizujú samostatne. Zodpovednosť za kontrolu a aktivity v rámci projektu má konkrétny člen združenia. Projektovým vedúci, ako aj členmi tímu projektu nemusia byť členovia združenia.

Projektový vedúci vedia jednoduchú evidenciu o nákladoch a aktivitách spojených s projektom. V prípade vytvárania právnych vzťahov (pracovné zmluvy, obchodné zmluvy, a podobne) je zapojený do procesu predseda združenia.
Projektový vedúci, pokiaľ nie je aj členom združenia, zodpovedá konkrétnemu členovi združenia.

O vzniku projektu sa vytvorí (projektovým vedúcim) krátky zápis o účele, stratégií, plánu projektu.

Zodpovedný člen združenia potvrdí súlad projektu so stanovami združenia.

Bod 4 – Zásady hospodárenia

 

4.1 Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom podľa schváleného rozpočtu a hospodárne.

4.2 Majetok a finančné prostriedky združenia musia byť použité v súlade s cieľmi združenia.

4.3 Zdrojmi majetku združenia sú najmä členské príspevky, dotácie, granty a dary od právnických a fyzických osôb, a výnosy z majetku a vlastnej činnosti.

4.4 Pre účely financovania aktivít občianskeho združenia, bude využívaná spolupráca s komerčnými subjektami napr. platené školenia, marketing, a podobne v rámci aktivít a účelu združenia.

Bod 5 – Zánik združenia

 

5.1 Združenie zaniká jeho zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením.

 

5.2 Združenie môže zaniknúť iba so súhlasom dvoch tretín členov Zhromaždenia členov.

 

5.3 Pri zániku združenia na návrh Riadiaceho výboru rozhoduje Zhromaždenie členov o použití majetku združenia zostávajúceho po vyrovnaní všetkých záväzkov.

 

Bod 6 – Záverečné ustanovenia

 

6.1 Stanovy združenia môžu byť zmenené iba na základe rozhodnutia Zhromaždenia členov, ak sa pre zmenu vysloví viac ako dve tretiny členov Zhromaždenia členov.

 

6.2 Zhromaždenie členov môže schváliť Pravidlá fungovania združenia, kde sú definované podrobnejšie pravidlá platieb členského, volebný a rokovací poriadok a podobne. Pravidlá nesmú byť v rozpore so stanovami a v prípade pochybnosti majú stanovy prednosť.

 

Schválené zhromaždením členov

Bratislava, 27.5.2016