AGNICOLI

AGNItio-Poznanie, Knowledge

COnsilium – Múdrosť, Wisdom

LIbertas – Sloboda, Freedom

 

Per Agnitio Ad Libertas , Poznaním ku slobode, Through Knowledge To Freedom

Fundamental motto of Foundation.

Association AGNICOLI-Through Knowledge to Freedom is Non-profit organization providing generally beneficial services in the field of education, training and development of physical culture for the entire territory of Slovakia, in science, technology and economy in order to develop the international cooperation in these areas. Through projects in education, in science, conferences, seminars, training courses, debates and scientific events, exhibitions, publications and advisory activities, actively contributes to building a learning society based on education. The main areas of action include education to reducing the dependency of any kind, with focus on dependence on information technology, ecology, environmental, alternative energy, economy, health, society as a whole - eGovernance.

 

Sme Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby v oblasti vzdelávania, výchovy a rozvoja telesnej kultúry pre celé územie SR, v oblasti vedy, techniky a ekonomiky s cieľom rozvíjať aj medzinárodnú spoluprácu v týchto oblastiach. Prostredníctvom projektov v oblasti vzdelávania, vo vedeckých oblastiach, organizovaných konferencií, seminárov, kurzov, školení, diskusií a vedeckých podujatí , výstav, publikačnej a poradenskej činnosti, aktívne prispieva k budovaniu učiacej sa spoločnosti, založenej na vzdelanosti. Medzi hlavné oblasti pôsobenia patrí výchova ku znižovaniu závislostí všetkého druhu, zo zameraním na závislosti v oblasti informačných technológií, ekológie, environmentalistiky, alternatívnych zdrojov energie, ekonomiky, zdravia, spoločnosti ako celku – eGovernance.

No thoughts on “O nás”