https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13350-Soil-health-protecting-sustainably-managing-and-restoring-EU-soils/public-consultation_sk

O tejto konzultácii

Konzultačné obdobie
01 August 2022 - 24 Október 2022  (O polnoci bruselského času)
Téma
Životné prostredie

Cieľová skupina

Komisia sa poradí s verejnosťou a zainteresovanými stranami, ktoré majú podrobnejšie znalosti. Ide o:

  • vnútroštátne, regionálne a miestne orgány (napríklad orgány s príslušnosťou v oblasti životného prostredia, klímy, územného plánovania, zdravotníctva, dopravy a mobility, hospodárstva a poľnohospodárstva),
  • európske, medzinárodné a multilaterálne organizácie,
  • relevantné hospodárske subjekty (vlastníci pôdy a jej používatelia, poradcovia pre životné prostredie, predstavitelia priemyslu, farmári, lesníci atď.),
  • súvisiace záujmové združenia, sociálnych partnerov, spotrebiteľské a mládežnícke organizácie, mimovládne organizácie, inštitúcie občianskej spoločnosti, výskumné a akademické inštitúcie, think tanky a verejnosť EÚ.

Prečo uskutočňujeme konzultácie

Komisia chce získavaním spätnej väzby, nápadov, informácií a názorov vrátane politických súhrnov, štúdií, údajov o príčinách a rozsahu problému, nákladoch a vplyvoch, cieľoch a možnostiach politiky zabezpečiť, aby sa v posúdení vplyvu a v návrhu právneho predpisu o zdraví pôdy plne odrazil všeobecný verejný záujem celej EÚ.

Vyplnenie dotazníka

Do verejnej konzultácie môžete prispieť vyplnením online dotazníka. Ak online dotazník nemôžete vyplniť, kontaktujte nás na tejto emailovej adrese.

Dotazníky sú dostupné v niektorých alebo vo všetkých úradných jazykoch EÚ. Svoju odpoveď môžete zaslať v ktoromkoľvek úradnom jazyku EÚ.

Z dôvodu transparentnosti sú organizácie a podniky, ktoré sa zapájajú do verejných konzultácií, vyzvané, aby sa zaregistrovali vregistri transparentnosti EÚ.

Na to, aby ste mohli predložiť príspevky, sa budete musieť zaregistrovať alebo prihlásiť pomocou vášho konta na sociálnych médiách.

Osobné údaje a ochrana súkromia

Európska únia sa zaväzuje chrániť vaše osobné údaje a rešpektovať vaše súkromie. Verejné konzultácie uskutočňujeme v súlade s politikou ochrany jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami Spoločenstva, ktorá vychádza z nariadenia (EÚ) 2018/1725 o spracovaní osobných údajov inštitúciami EÚ.

Ochrana vašich osobných údajov

Výsledok konzultácie

Ďalšie informácie o tejto konzultácii sú uvedené nižšie.

Ak chcete sledovať ďalší vývoj tejto iniciatívy, prihláste sa na odber upozornení.

Štatistiky

Celkový počet prijatých príspevkov: 1146

Podľa kategórie respondenta
Občan EÚ: 861 (75.13%)Občan krajiny mimo EÚ: 116 (10.12%)Akademická/výskumná inštitúcia: 33 (2.88%)Iný: 30 (2.62%)MVO (mimovládna organizácia): 29 (2.53%)Spoločnosť/Podnikateľská organizácia: 26 (2.27%)Subjekt verejného sektora: 25 (2.18%)Environmentálna organizácia: 13 (1.13%)Záujmové združenie: 11 (0.96%)Odborová organizácia: 2 (0.17%)1/2
Podľa krajiny